Menu

KOLO UVĚDOMOVÁNÍ

Daniel J. Siegel je známý americký psychiatr a autor několika knih zabývající se aplikací mindfulness na poli interpersonální neurobiologie. V roce 2013 navštívil Prahu, kde na konferenci Tedx hovořil o tom, jak integrace přispívá k posílení životní pohody. Integraci popisuje jako uznání rozdílů a posílení propojení, což na interpersonální úrovni vede k větší laskavosti a soucitu mezi lidmi. Integrovat je možné i vnitřní svět jednotlivce, a proto bych v tomto příspěvku ráda diskutovala o přínosu metody KOLO UVĚDOMOVÁNÍ pro koučink.

Výzkumy kolem plasticity mozku dokazují, že to, čím se zabýváme ve své mysli, se odráží i na jeho fyzické struktuře. Kolo uvědomování Dan uveřejnil na svých stránkách teprve nedávno a pomocí této techniky lze integraci mozkových struktur napomoci. Kolo se svým STŘEDEM (hub), RÁMEM (rim) a LOUKOTÍ (spoke) je zde metaforou pro integraci našeho vědomí, jelikož diferencuje to, co lze naším vědomím poznávat (tyto jevy se nacházejí na rámu kola) od vědomí samotného (střed kola). Ze středu, čili z vědomí, je vysílán paprsek naší pozornosti (loukoť) směrem k rámu, čímž se střed a rám propojují.

Kolo uvědomování

Mgr. Jana Mynářová

Kolo uvědomování

Mgr. Jana Mynářová

Daniel J. Siegel je známý americký psychiatr a autor několika knih zabývající se aplikací mindfulness na poli interpersonální neurobiologie. V roce 2013 navštívil Prahu, kde na konferenci Tedx hovořil o tom, jak integrace přispívá k posílení životní pohody. Integraci popisuje jako uznání rozdílů a posílení propojení, což na interpersonální úrovni vede k větší laskavosti a soucitu mezi lidmi. Integrovat je možné i vnitřní svět jednotlivce, a proto bych v tomto příspěvku ráda diskutovala o přínosu metody KOLO UVĚDOMOVÁNÍ pro koučink.

Výzkumy kolem plasticity mozku dokazují, že to, čím se zabýváme ve své mysli, se odráží i na jeho fyzické struktuře. Kolo uvědomování Dan uveřejnil na svých stránkách teprve nedávno a pomocí této techniky lze integraci mozkových struktur napomoci. Kolo se svým STŘEDEM (hub), RÁMEM (rim) a LOUKOTÍ (spoke) je zde metaforou pro integraci našeho vědomí, jelikož diferencuje to, co lze naším vědomím poznávat (tyto jevy se nacházejí na rámu kola) od vědomí samotného (střed kola). Ze středu, čili z vědomí, je vysílán paprsek naší pozornosti (loukoť) směrem k rámu, čímž se střed a rám propojují.

SEGMENTY KOLA UVĚDOMOVÁNÍ

Jevy, které mohou být povšimnuty a rozpoznány, rozděluje autor do čtyřech segmentů. V prvním segmentu jsou ZÁŽITKY, které nám zprostředkovává našich pět smyslů. Osoba, která metodu Kolo uvědomování procvičuje, pozývá do svého vědomí zážitky zprostředkovávané postupně sluchem, zrakem, čichem, chutí a hmatem. Druhý segment obnáší to, co Dan nazývá šestým smyslem a tím je PROPRIOCEPCE. Jedinec zkoumá prožitky přicházející z různých části jeho těla. Další segment obsahuje MENTÁLNÍ JEVY, do nichž autor počítá všechny vzpomínky, představy, plány, přání, naděje, pocity, postoje, myšlenky, sny, přesvědčení, atd. Osoba sleduje nejprve kvalitu, s níž se do jejího vědomí dostávají, a následně i charakteristiky nastávání, trvání a ukončení jednotlivých mentálních jevů. Posledním sledovaným segmentem je to, co autor nazývá osmým smyslem, a tím je VZÁJEMNÁ PROPOJENOST. Tam patří uvědomění si propojenosti s ostatními bytostmi, ať už jsou místně či vztahově blízké či vzdálené a procvičování přání dobra pro sebe i pro druhé.

Z mého pohledu v této metodě Daniel výborně integruje techniky, které mi byly doposud známy jako oddělené.

V případě prvního segmentu jde o zakotvení v pěti smyslech, druhý segment je v podstatě metoda Bodyscan, ve třetím segmentu jde o meditaci vhledu a čtvrtý segment je mettá-meditace (meditace dobrotivosti). Vnímám jako velmi přínosné, že tyto techniky propojuje metaforou kola, kdy si člověk velmi rychle uvědomí, jak je to on sám, kdo řídí svůj vnitřní svět, protože záleží jen na jeho vůli, kam vyšle paprsek své pozornosti. Rozhodneme-li se svou pozorností setrvávat v segmentu mentálních jevů, například u nějaké nepříjemné vzpomínky, můžeme doslova v přímém přenosu vnímat, jak se rozehrává celá plejáda dalších jevů například na úrovni těla (druhý segment). Dáme-li naopak přednost rozvíjení představy směrem do budoucna, což v koučování může být například představa žádoucího cíle, opět lze pozorovat dopad těchto představ i na tělesné úrovni. Ať tak či tak, jde jen o mentální jevy, které se člověk naučí vnímat odděleně od sebe samého. A právě zaznamenání toho, že pozorovatel dlící ve středu kola není ani jedním z jevů nacházejících se na rámu kola, může být pro mnohé úlevné zjištění.

JAK TEDY VYUŽÍT KOLO UVĚDOMOVÁNÍ V KOUČINKU?

Jsem přesvědčená, že je to technika určená primárně pro kouče samotné. Přibližuje dva a půl tisíce let staré kontemplativní techniky v jazyce srozumitelném lidem z počátku 21.století. Ocení ji zejména ti, kteří mají rádi meditaci řízenou instrukcemi. Zakotvení ve smyslech vede k žití přítomného okamžiku, k uvědomění si toho, co je teď a tady. Uvědomování si pocitů v těle je branou k jemnější intuici a poslouchání signálů, kterými k nám tělo promlouvá, a které tak často opomíjíme. Vždyť kolik z nás slýchávalo dobře míněné rady rodičů „Když je Ti zle, nevšímej si toho a bude Ti líp“ nebo „Když se Ti zdá, že nemůžeš, tak ještě stokrát můžeš!“. Na základě těchto instrukcí jsme se naučili svá těla popírat, nevnímat a izolovat se do svého rácia.

Výsledkem jsou únavové syndromy, psychosomatické potíže a chronický stres. Všímavost k mentálním jevům (sedmý smysl), schopnost zkoumat jejich podstatu (či spíše bezpodstatnost) přináší uklidnění zejména tam, kde jsou rozvířené myšlenky, kde vládne chaos. A co může přinést práce na osmém segmentu? Přijetí toho, že ačkoliv se jevím jako samostatná bytost, to, co prožívám a jak se tím pádem i chovám, má dalekosáhlý dopad na všechny bytosti kolem mě a od nich se to šíří zase dále. Přijetím této zodpovědnosti rozvinu své lidství, a můžu být příkladem či inspirací i pro druhé.

Kolo uvědomování ocení ji zejména ti, kteří mají rádi meditaci řízenou instrukcemi.

Kolo uvědomování

Jsou nějaká omezení v používání této techniky?

Dan Siegel na svých stránkách žádná neuvádí, já sama za sebe bych nedoporučovala poprvé tuto metodu zkoušet, jste-li v akutní krizi či jinak rozrušení. Určitě není dobrý nápad nabízet metodu klientům dříve, než ji máte velmi dobře zvládnutou sami na sobě. Pak lze zodpovědně odhadnout, komu by mohla vyhovovat, komu nikoliv.

A co se stane, když v závěru instrukce obrátíte paprsek pozornosti vůči samotnému centru vědomí?

Neprozradím, vyzkoušejte si to sami!
Audio nahrávky v angličtině s různými stupni obtížnosti lze po zadání své emailové adresy získat na www.drdansiegel.com/resources/wheel_of_awareness/

Zpřístupňujeme koučink i tam, kde by byl jinak finančně nedostupný.