Existenciální filozofie a psychologie v koučování

Existencialismus jako filozofický směr vzniká po první světové válce v Německu. Odpovědi na otázky odkud přicházíme, jaký to má smysl, jak žít a jaká je úloha vědomí konečnosti v životě člověka totiž patří k odvěkým tématům filozofie od nejstarších písemně dochovaných záznamů až do současnosti.

Publikováno
V rubrikách články

Hranice koučinku a psychoterapie

Kde končí koučink a je vhodné pracovat terapeuticky? A jak poznáme, že klient potřebuje jinou formu pomoci než koučink? Co mají koučink a terapie společné? Příspěvek se nad daným tématem zamýšlí a přináší podněty k zamyšlení, jak na tyto otázky nahlížet.

Publikováno
V rubrikách články

Kazuistika: Chci mít energií nabitý život!

Všímavý koučink jako metoda pracující se schopností člověka zaznamenávat, co se v něm odehrává
v přítomném okamžiku, a přistupovat k tomu nehodnotícím způsobem bez toho, aniž by musel ihned reagovat, je vhodným nástrojem pro práci se závislostmi.

Publikováno
V rubrikách články

Kolo uvědomování

Ocení ji zejména ti, kteří mají rádi meditaci řízenou instrukcemi. Zakotvení ve smyslech vede k žití přítomného okamžiku, k uvědomění si toho, co je teď a tady. Uvědomování si pocitů v těle je branou k jemnější intuici a poslouchání signálů, kterými k nám tělo promlouvá, a které tak často opomíjíme.

Publikováno
V rubrikách články

Využití techniky Balance wheel v koučinku

Koučovací technika Balance Wheel (kolo rovnováhy) je pozoruhodná svou jednoduchostí, přehledností a zároveň velkou efektivitou. Je součástí ericksonovského přístupu ke koučinku.

Publikováno
V rubrikách články

Také skáčete po levé noze proti směru hodinových ručiček?

Při mapování snů, tužeb a přání je dobré umět rozlišovat, které z nich jsou diktovány touhou po uznání a sociálními odměnami jako takovými a které jsou bytostně spjaty s člověkem a spadají do sféry sebeaktualizace a sebepřesažení.

Publikováno
V rubrikách články

Umíte těžit ze svých zkušeností?

Reflektování slouží jako dobrý nástroj pro úklid naší vnitřní domácnosti i pomocník pro uvědomění si, na čem chceme ve svém rozvoji dále pracovat.

Publikováno
V rubrikách články

Integrace v koučování

Integrace různých koučovacích směrů je obohacující prostředek, který pomáhá k větší efektivitě při práci s klientem i rozvoji tvořivosti na straně kouče.

Publikováno
V rubrikách články

Co přináší všímavý koučink

Mindful Coaching je nástrojem, jak se přirozeně a nenásilně vydat cestou změn, od zahlceností úkoly k jasným prioritám, od neproduktivních nudných porad k efektivním, od zmatené komunikace ke srozumitelné a od vnitřního i vnějšího chaosu k vnitřnímu i vnějšímu řádu.

Publikováno
V rubrikách články