Novinky

Výroční zpráva Asociace integrativních koučů za rok 2016Spolek Asociace integrativních koučů, z.s. (dále jen „AIK“) je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se sdružují zastánci integrativního přístupu ke koučování, supervizi a rozvoji lidí, k popularizaci tohoto přístupu a k poskytování obecně prospěšné činnosti v těchto oblastech. Počátkem roku 2016 sdružovala 30 členů, ke konci roku 2016 byl počet členů 31.

Obsah činnosti

Z obsahu činnosti můžeme uvést pravidelná měsíční setkání členské základny, která probíhala vždy první čtvrtek v měsíci v Ostravě, a měla za cíl sdílení odborných zkušeností, vzájemnou podporu a obohacení o nové informace v oblasti koučování. Jejich součástí byly i odborné semináře.

V březnu 2016 proběhlo 2denní výjezdní setkání AIK na H-resortu v Kunčicích p.O., kterého se zúčastnilo 15 členů. Jednali jsme o plánu činností na rok 2016, identitě AIK a rozdělili si oblasti zodpovědnosti.

18.3. – 20.3.2016 se tři členky Asociace integrativních koučů Iveta Štvartáková, Saša Polášková a Edita Ondarza zúčastnily Josefského sympozia ve Křtinách, kde účastníkům konference nabídly možnost zažít si individuální koučink zdarma. Děkujeme jim za jejich ochotu reprezentovat činnost AIK!

V červenci a srpnu 2016 proběhly dvě Letní dílny, konkrétně Slova vás mohou ničit i podporovat Dáši Urbancové a Jak koučovat prožitkem manažery Radky Šuškové.

V říjnu 2016 AIK přijali koučové Jana Mynářová a Rosťa Honus pozvání do Českého rozhlasu Ostrava, kde hovořili na téma koučování a propagovali 4.ročník konference Koučink v praxi. Rosťa Honus byl rovněž vybrán jako kouč do pořadu Skrytý potenciál, který vyrobila a odvysílala Česká televize.

V listopadu 2016 proběhla 4. konference Koučink v praxi určená odborné veřejnosti a HR pracovníkům, které se zúčastnilo 60 osob včetně 21 členů AIK. První den konference proběhla odborná sdělení, druhý konferenční den byl ve znamení workshopů. Prezentovali jsme zde pilotní projekt Partnerstvím k rozvoji, který spatřil světlo světa v průběhu roku 2016. Za podporu a práci na tomto projektu velmi oceňujeme naše členky Darinu Daňkovou a Šárku Gřundělovou, za podporu rovněž děkujeme DK Akord z Ostravy-Zábřehu. Stojí za to poděkovat i členům přípravného týmu konference ve složení Mynářová, Šušková, Daňková, Martušková, Kašpárková a Macíčková za jejich půlroční práci na přípravě této akce.

AIK dále rozvinula spolupráci s webem Koučinkportál, kde je Jana Mynářová garantkou sekce Přístupy a metody od samého vzniku tohoto webu. Sylvie Navarová se stala garantkou sekce Koučujeme ve firmách. Kromě článků od těchto našich členek se na Koučinkportále objevily články od Dariny Daňkové, Hany Dvořákové, Vlaďky Salvetové, Ivety Štvartákové, Ivy Mládkové, Aleny Kašpárkové a Šárky Gřundělové.

Členové AIK se snaží rozšířit povědomí široké veřejnosti o tom, co je koučování.  V roce 2016 navázali spolupráci se dvěma vysokými školami VŠB – TUO Ostrava, kde probíhá předmět Koučink v praxi. Studenty seznamují v rámci přednášek s koučováním i na UTB ve Zlíně.

V oblasti spolupráce s jinými organizacemi se AIK podařilo nastartovat spolupráci s ČAKO a stát se partnerem Patriotů MSK.

Dne 1.12.2016 se uskutečnila valná hromada následovaná vánočním večírkem. Na základě ukončení dvouletého volebního období předchozí rady a ředitelky si členové AIK zvolili nové vedení, kde novou ředitelkou se stala Mgr. Iveta Štvartáková a členkami rady: Mgr. Darina Daňková, Mgr. Šárka Gřundělová, Mgr. Radka Šušková a Mgr. Vladimíra Salvetová. Předchozí radě ve složení Mynářová, Martušková, Navarová, Honus a Zouharová děkujeme za jejich přínos pro rozvoj AIK a nové radě přejeme hodně energie a úspěchů pro její práci!