Články

Zmena rámcov v koučovaníPrerámcovanie, prerámovanie alebo zmena rámcov tvorí jednu zo základných metód v
koučovaní. V tom najjednoduchšom ponímaní ide o zmenu jazyka. Máme prirodzenú tendenciu
prisudzovať všetkému nejaký názov, ktorý v sebe často nesie určité hodnotenie. Keďže by kouč mal
byť predovšetkým odborníkom na komunikáciu, prvé čo môže urobiť, je pomenovať určitú vec iným
slovom. Každý pojem s negatívnou konotáciou sa dá pozmeniť, čo môže mať za následok zmenu
perspektívy u klienta. Napríklad hyperaktívne dieťa sa iba prostou zmenou jazyka môže zmeniť na
čulé alebo majúce radosť z pohybu. Takýmto spôsobom tiež dokážeme meniť náhľad klienta na
samého seba. Veľa ľudí vyhľadajúcich kouča má problém uvedomiť si svoje silné stránky a ich
prehnaná sebakritika spôsobuje, že nevidia svoj skrytý potenciál. Každá vlastnosť sa totiž dá vidieť
ako pozitívum i negatívum.

V širšom ponímaní sú rámce akési súbory predpokladov, ktoré nám pomáhajú vyhodnocovať,
čo sa okolo nás deje. Udalosti samé o sebe nám môžu pripadať nezrozumiteľné. Až vo chvíli, keď im
prisúdime určitý význam, sa v nich začíname orientovať a voliť si stratégiu ďalšieho postupu. Dobrou
správou je, že rovnako aj tu môže byť náš vplyv obrovský. My sami máme moc vybrať si referenčný
rámec, v ktorom budeme vnímať to, čo sa deje, a zároveň je iba na nás, aké významy tomu celému
prisúdime. Napríklad prepustenie z práce môžeme vnímať ako stratu príjmu, ale aj ako príležitosť
k zmene. Jedna z kľúčových úloh kouča je zmena referenčného rámca klienta, najčastejšie ide o
výstup z problémového a následný vstup do výsledkového rámca. To nám umožní rozhodnúť sa, ako
chceme, aby pre nás vzniknutá situácia dopadla, odhaliť skryté možnosti a v tomto zmysle aj konať.
V praxi to funguje tak, že nielen naše emócie a rozum určujú, aký rámec priradíme tej ktorej
situácií, ale aj vložením reality do odlišného rámca sa mení naše subjektívne hodnotenie
a posudzovanie. Odrazí sa to na našom vnútornom prežívaní, myslení a následnom konaní, pričom
môže dôjsť až k zmene postoja. Takýmto spôsobom často ovplyvňujeme aj to, ako nás vnímajú a ako
ku nám pristupujú iní ľudia.

Rôzne životné udalosti, ktoré sa nám dejú, teda máme možnosť vkladať do veľkého množstva
rámcov. Keď si tento fakt uvedomíme, prináša nám to určitú slobodu, pretože máme možnosť zvoliť
si, ako sa postavíme k nejakému problému. V tomto kontexte je tiež veľmi dôležité naučiť sa
rozlišovať medzi vonkajšími udalosťami a našou následnou emocionálnou reakciou. Ak sa naučíme
pracovať s rámcami a oddeľovať vonkajšie faktory od toho, čo sa deje v nás, máme väčšiu šancu, že
všetko dokážeme vyriešiť vždy k našej spokojnosti.

Mgr. Monika Cyprichová

 

Použitá literatúra:

1. KARPINSKÁ, Zuzana; KMECOVÁ, Denisa: Koučovanie podľa pyramídy. Bratislava: Business
Coaching College, s. r. o., 2017. ISBN 978-80- 972617-0- 2.
2. SUCHÝ, Jiŕí; NÁHLOVSKÝ, Pavel: Životní koučování a sebekoučování. Praha: Grada Publishing, a.s.,
2012. ISBN 978-80- 247-4010- 2.
3. KINDL-BEILFUSS, Carmen: Umění ptát se: v koučování, poradenství a systemické terapii.
Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80- 262-0089- 5.